– Świadczenia pielęgnacyjne

sp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1971 zł miesięcznie z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami ustawy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia w wysokości 1971 zł na miesiąc, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 zł na miesiąc. Z taką sytuacją nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. (syg. Akt TK 38/13) i w swoim orzeczeniu nakazał wyrównać świadczenia dla obu grup opiekunów.

Pamiętaj i bądź świadomy tego, że:  

  • Każdy opiekun, pobierający 620zł/m-c., dorosłej osoby niepełnosprawnej ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.
  • Opiekun, który z różnych powodów nie otrzymuje świadczenia w kwocie 620 zł/m-c.
    i pozostaje bez dochodu, jest uprawniony do ubiegania się o  świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.
  • Osoba będąca na emeryturze, lub rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, lub rencie rodzinnej, opiekująca się osobą niepełnosprawną, ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.

Wymagania:

  • niepełnosprawny MUSI posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem, że wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
  • opiekun nie może pracować i musi pozostawać w pierwszej linii pokrewieństwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów lub pod nr tel. 041 382 11 65.