– Dodatek węglowy – informacje

baner dodatek weglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że dn. 17.08.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek można pobrać w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów
lub wydrukować samodzielnie ze strony internetowej GOPS bądź pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf
dodatek węglowy – wniosek
dodatek węglowy – wniosek w formacie doc

Terminy składania wniosków:

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. na wniosku przygotowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest zgłoszenie swojego źródła ogrzewania do CEEB dostępnego w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta Miechów pok. 205 (II piętro) lub elektronicznie: Logowanie do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl)

Przyznanie świadczenia nie wymaga przedłożenia dochodów.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Komu przysługuje:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się:

  • węgiel kamienny;
  • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Informujemy, że dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

WAŻNE!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, pod nr tel. 41 38 211 65 lub gops@gops.miechow.pl.