– INFORMACJA O BONIE ENERGETYCZNYM

Wnioski można składać od dnia 01.08.2024 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie!

obraz

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.    500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.    600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.   1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.   1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów, ul. Szpitalna 1,
  32-200 Miechów, w godzinach od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby GOPS Miechów, ul. Szpitalna 1,
  32-200 Miechów
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePuap i wybranie z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku. 

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku wskazania nr rachunku – w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Miechowie.

WAŻNE !!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

Opublikowany wzór wniosku o Bon Energetyczny: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/