– kgagol

Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie. Informacje o wzorze wniosku opublikujemy po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Klimatui Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, iż trwa przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2022/2023.

Informujemy również, aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczeń wnioski należy złożyć do 31.08.2022 w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7:00 do 15:30.

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Miechów lub pod nr 41 38 211 …

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż …

o przedłużeniu na okres dłuższy niż 120 dni świadczenia w wysokości „40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy”

Wypłata świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni przysługuje:

Za osobę niepełnosprawną i osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych …

Do góry