– Dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Zatem dochód uzyskany w 2022 roku nie będzie brany pod uwagę.

Informujemy, że dana osoba może wchodzić w skład tylko  jednego gospodarstwa domowego.

Terminy składania wniosków:

Od 4 stycznia 2022 r do 31 października 2022 r

WAŻNE!

Złożenie wniosku o dodatek osłonowy w terminie do 31 stycznia 2022 r powoduje wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach (pierwsza do 31 marca 2022r, druga do 2 grudnia 2022r)

Złożenie wniosku od 1 lutego 2022r powoduje wypłatę 100% dodatku w jednej racie zrealizowanej niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie.

WYSOKOŚĆ DODATKU

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 •  600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Warunkiem przyznania dodatku osłonowego o podwyższonej wartości jest dostarczenie potwierdzenia o wpisie swojego źródła ogrzewania do CEEB dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów pok. 205 (II piętro) lub wydruk ze strony:  Logowanie do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl)

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pod nr tel. 41 38 211 71 lub 41 38 211 65.

Infolinia 22 369 1444

DO POBRANIA:

Wniosek o dodatek osłonowy

Informujemy, że do wniosku należy odpowiednio dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (np. alimenty, stypendia, zasiłki chorobowe z KRUS, itp.) – w przypadku posiadania w/w dochodów;
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (wielkość należy podać w hektarach przeliczeniowych) – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
 • potwierdzenie wpisu swojego źródła ogrzewania do CEEB dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów pok. 205 (II piętro) lub wydruk ze strony: Logowanie do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl)  – wyłącznie w przypadku ubiegania się
  o podwyższony dodatek.

WAŻNE!

W przypadku braków w/w dochodów, bądź ubiegania się o dodatek osłonowy
w podstawowej kwocie należy wypełnić wyłącznie sam wniosek!

Do góry