– Aktualności


CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl oraz w mediach społecznościowych. CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 12 312 14 33.


Miechów, dn. 14.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje o wznowieniu szkoleń podnoszących kompetencje pracowników w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”, które ze względu na sytuację epidemiczną oraz wprowadzone obostrzenia na terenie kraju zostały odwołane. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie on-line w czasie rzeczywistym w siedzibie GOPS w następujących termiach:
1) 18.12.2020 r. Temat szkolenia: Kompetencje w komunikacji interpersonalnej. Relacja w pracy socjalnej.
2) 22.12.2020 r. Temat szkolenia: Nowe podejścia w pracy socjalnej i pomocy społecznej – dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
3) 29.12.2020 r. Temat szkolenia: Nowa rola OPS jako koordynatora usług społecznych – rozwiązania strategiczne i projektowe.
Jednocześnie GOPS informuje, iż zaplanowana wizyta studyjna w OPS zostanie zrealizowana w dniu 21.12.2020 r., a jej realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Z uwagi na wdrożone obostrzenia związane z przeciwdziałaniem epidemii, w wizycie weźmie udział delegacja GOPS, w skład której będą wchodzili: koordynator projektu oraz pracownicy socjalni – przedstawiciele poszczególnych działów GOPS.
Również w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania” GOPS ustalił terminy superwizji grupowej oraz indywidualnej na 2021 rok, tj.:14.01.2021 r. oraz 10.02.2021 r. Superwizja zostanie przeprowadzona w trybie on-line w czasie rzeczywistym w siedzibie GOPS.

Miechów, dn. 20.11.2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Rząd w Polsce obostrzeń, które dotyczą objęcia całego kraju „czerwoną strefą” oraz wprowadzenie limitu spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych do 5 osób, celem zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miechowie, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników GOPS w Miechowie oraz Realizatora szkoleń w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania” odwołuje zaplanowane w dniu 24 listopada 2020 r. szkolenie podnoszące kompetencje pracowników GOPS
w Miechowie, które miało odbyć się w siedzibie GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje również, że superwizja, która była zaplanowana na dzień 17 listopada 2020 r, została przeniesiona na termin 01.12.2020 r. z uwagi na nieobecność w pracy większości pracowników GOPS spowodowaną zakażeniem Covid – 19. Superwizja odbędzie się w formie on – line za pomocą komunikatora Skype, ze względu na wprowadzone obostrzenia, dotyczące objęcia całego kraju czerwoną strefą, a także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
Planowany termin kolejnej superwizji to 17.12.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie niezwłocznie powiadomi o nowych terminach realizacji zadań w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”, po uzgodnieniu terminów realizacji wsparcia z Wykonawcami.

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lhTBa92QaWUJ:https://wspierajseniora.pl/+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

link do rejestracji jako wolontariusz:

https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

link do zgłoszenia jeśli potrzebujesz wsparcia:

Dla seniora

Miechów, dn. 26.10.2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Rząd w Polsce nowych obostrzeń, które
obowiązują od 24 października 2020 r., dotyczących objęcia ca
łego kraju „czerwoną strefą” oraz wprowadzenie limitu spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych
do 5 osób, celem zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusaKierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, mając na względzie
bezpieczeństwo pracowników G
OPS w Miechowie oraz Realizatora szkoleń
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
 odwołuje
zaplanowane 
w dniach 28 października – 29 października 2020 r. szkolenia
podnoszące kompetencje pracowników GOPS w Miechowie, 
które miało odbyć się w Hotelu Zameczek w Książu Wielkim.

Szkolenie to zostanie zrealizowane w późniejszym możliwym terminie,
po zniesieniu w/w obostrzeń.

INFORMACJA O SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:Nowa rola OPS jako koordynatora usług społecznych – rozwiązania strategiczne i projektowe
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia28.10.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaHotel Zameczek32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13
Temat/tytuł szkolenia:Nowe podejścia w pracy socjalnej i pomocy społecznej – dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia29.10.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaHotel Zameczek32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie od 1 października 2019 roku realizuje projekt pt. „Skuteczność działania – Moc pomagania” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 361 241,25 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

Celem głównym projektu jest zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. Zmiana będzie sprzyjać poprawie obsługi osób zgłaszających się do tut. GOPS poprzez wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zawodowych pracowników.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na wyodrębnieniu 4 stanowisk/zespołów tj.
– stanowiska/zespołu ds. pierwszego kontaktu,
– zespołu ds. pracy socjalnej,
– zespołu/stanowiska ds. usług,
– zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2) Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników GOPS, w związku z realizacją zadań w nowym modelu funkcjonowania GOPS, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i usług i oddzieleniem ich od działań administracyjnych, przy optymalnym wykorzystaniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników. Podziały zadań realizowane będą w oparciu o analizę kompetencji, predyspozycji i umiejętności prac. socj. które z kolei będą podnoszone przez cały okres realizacji projektu m.in. poprzez szkolenia, superwizje i konsultacje z ekspertami. Pozwoli to na profesjonalizację realizowanych zadań a szkolenia wdrażające umożliwią właściwe przygotowania pracowników do realizacji projektu i pracy w nowej strukturze.

3) Wyznaczanie nowej misji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych ( osób z niepełnosprawnością, osób starszych, pozostających bez pracy, rodzin z dziećmi i doświadczających przemocy oraz osób bezrobotnych), dla których zostaną opracowane katalogi usług.

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia usługi pracy socjalnej
– świadczenie usług socjalnych
– zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych
– poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt będzie realizowany w ramach zadań:

1. Działania związane z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych.

2. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników GOPS w związku z realizacją zadań w nowym modelu funkcjonowania OPS ze szczególny uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług i oddzieleniem ich od działań administracyjnych.

3. Realizacja pracy socjalnej i usług wg nowego modelu wypracowanego w ramach zadania Nr 1.

W okresie od 1 października 2019r. do 31 stycznia 2020 r. realizowane będzie Zadanie 1: Działania związane z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych.

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie powołany został Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnychw GOPS. W ramach prac zespołu dokonana zostanie gruntowna analiza obecnej struktury i zadań jakie realizuje tut. GOPS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu organizacyjnego jak również :

– ocena zapotrzebowania na rodzaje usług pomocy i integracji społecznej,

– ocena zasobów i możliwości ich udostępniania i realizacji,

– identyfikacja słabych i mocnych stron potencjału GOPS i możliwości podjęcia stosownych działań,

– określona zostanie misja ośrodka,

– wyznaczone zostaną cele w odniesieniu do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie oraz realizacji programów wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych

– dokonany zostanie wybór narzędzi do dokumentowania działań pracowników socjalnych i sposobu badania poziomu obciążeń pracą, dostosowując je do lokalnych potrzeb.

W związku reorganizacją sposobu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturze wyodrębnione zostaną 4 nowe zespoły/stanowiska, opracowany zostanie nowy regulamin organizacyjny, zakresy czynności poszczególnych pracowników, opisy stanowisk. Ustalone zostaną także zasady współpracy pomiędzy Zespołami/stanowiskami, sposoby przekazywania informacji i dokumentowania działań. Określona zostanie również misja Ośrodka, zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi i zasady opracowywania pakietów usług i świadczeń.

Zadanie 1 realizowane będzie we współpracy z ekspertami zewnętrznymi legitymującymi się doświadczeniem w realizacji procesu wdrażania usprawnień w OPS i doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej oraz znajomością modelu organizacji usług o określonym standardzie w gminie, standardu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego wypracowanego w ramach POKL Projektu 1.18.

WPROWADZONE ZMIANY DO

HARMONOGRAMU WSPARCIA

REALIZACJI SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW GOPS W MIECHOWIE

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,
w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19

REALIZACJA SUPERWIZJI 2020 ROK PLAN SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH:
13.02.202017.03.2020 odwołane14.04.2020 odwołane26.05.2020 odwołane –> w zamian realizacja on-linew dn. 08.05.202003.06.2020 (w zamian za spotkanie z 17.03.2020) + 16.06.202007.07.202018.08.202021.09.2020 22.09.202020.10.202017.11.202012.2020 – do uzgodnienia w późniejszym terminie (w zamian za odwołane spotkanie z dnia 14.04.2020)7.30 – 10.30 gr. 110.30 – 13.30 gr. 213.30 – 15.30 superwizja indywidualna

Aktualizacja z dnia 21.09.2020 r – Planowana Superwizja w dnia 21.09.2020 r zostanie zrealizowana w dniu 22.09.2020 r z przyczyn niezależnych od GOPS w Miechowie.

INFORMACJA O REALIZOWANYCH SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE 1

Temat/tytuł szkolenia:Podstawowe założenia modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia20.11.2019 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

2) SZKOLENIE 2

Temat/tytuł szkolenia:Proces zmiany w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia26.11.2019 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

INFORMACJA O SZKOLENIACH W GRUDNIU 2019 R.

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Podstawy aksjologiczne w pracy socjalnej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia03.12.2019 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

2) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Wprowadzenie do możliwych sposobów organizacji usług w pomocy społecznej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia05.12.2019 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

3) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Metodyczne postępowanie w pracy socjalnej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia11.12.2019 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

INFORMACJA O SZKOLENIACH W STYCZNIU 2020 R.

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Narzędzia wykorzystywane w metodycznym postępowaniu pracy socjalnej i ich funkcje
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia16.01.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

2) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Rola i zadania pracownika socjalnego prowadzącego postępowanie administracyjne
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia23.01.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

3) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:Postępowanie administracyjne w modelu rozdzielenia – wdrażanie standardu w praktyce
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia30.01.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaKierownik GOPS, pracownicy socjalni
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

Scan wizyta studyjna

INFORMACJA O SZKOLENIACH W CZERWCU 2020 R.

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:Korzystanie z narzędzi pracy socjalnej.Kontrakt socjalny
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia26.06.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15
Temat/tytuł szkolenia:Postępowanie administracyjne
w pomocy społecznej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia30.06.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

INFORMACJA O SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:Zarządzanie zmianą w pracy socjalnej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia25.09.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15
Temat/tytuł szkolenia:Zarządzanie strategiczne w pomocy społecznej
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia06.10.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15
Temat/tytuł szkolenia:Kompetencje w komunikacji interpersonalnej.Relacja w pracy socjalnej.
Ilość godzin szkolenia:7:30-14:00 8 godzin
Termin szkolenia24 .11.2020 r.
Uczestnicy szkoleniaPracownicy GOPS w Miechowie
Miejsce szkoleniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,ul. Szpitala 1, 32-200 MiechówSala nr 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zakończył I etap działań związanych z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach realizowanego projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania” nr POWR.02.05.00-00.0280/18

Zadania były realizowane od 01.10.2019 r. do 31.01.2020 r., w ramach których zrealizowano następujące zadania:

 • W październiku 2019 r powołano Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnych zarządzeniem Kierownika GOPS w Miechowie. Odbyły się spotkania powołanego Zespołu w 10/2019 (2 spotkania), 11/2019 (2 spotkania) oraz 12/2019 (jedno spotkanie) oraz w 01/2020 r (jedno spotkanie) Każdorazowo w spotkaniu uczestniczył Ekspert ds Wdrażania Zmian Organizacyjnych w GOPS w Miechowie.
 • GOPS w Miechowie, przy wsparciu ekspertów opracowywał dokumenty: misję GOPS w Miechowie, dokumentację formalno-prawną niezbędna do wdrożenia ( w tym regulamin organizacyjny, zakresy czynności pracowników), procedury realizacji zadań. W/w projekty dokumentów przygotowali eksperci na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród pracowników socjalnych tut. GOPS.
 • W okresie od 11.2019 do 31.12.2019 nastąpiła adaptacja i wyposażenie pomieszczeń i przestrzeni międzybiurowych poprzez zakup przedmiotów przewidzianych w budżecie na rok 2019 oraz dokonaliśmy modernizacji podłóg w GOPS w Miechowie.
 • Pracownicy GOPS w Miechowie wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez Eksperta – w 11/2019 r. obyły się dwa spotkania szkoleniowe, w których uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodziny i Kierownik GOPS. Celem szkoleń było przedstawienie podstawowych założeń modelu rozdzielenia.
 • w grudniu 2019 r i w styczniu 2020 r odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. realizacji zadań w poszczególnych zespołach, łącznie 6 spotkań warsztatowych, po 3 dla 7-8 osobowej grupy – pracownicy socjalni, asystenci rodziny i Kierownik GOPS.
 • W dniu 29.01.2020 r. pracownicy GOPS w Miechowie udali się na wizytę studyjną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, celem wymiany doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej i usług od świadczeń finansowych.Zadania były realizowane z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w szczególności osób niepełnosprawnych, równouprawnienia mężczyzn i kobiet.

Od lutego będzie realizowana superwizja indywidualna i grupowa dla dla uczestników projektu (łącznie 96 godzin) – pierwsze spotkanie w dniu 13.02.2020 r. w siedzibie GOPS w Miechowie. Od marca rozpoczniemy szkolenia podnoszące kompetencje Uczestników Projektu – 5 szkoleń w siedzibie GOPS oraz w 04.2020 i 06.2020 r – szkolenia dwudniowe wyjazdowe. Od lutego 2020 r do marca 2021 pracownicy socjalni będą realizować zadania w nowopowstałych zespołach. Zostanie także zapewnione wsparcie dla Uczestników Projektu poprzez konsultacje eksperta. W lutym zostanie powołany Zespół ds. Monitoringu, którego zadaniem będzie monitorowanie sposobu realizacji zadań w ramach wdrożonego nowego modelu rozdzielenia w GOPS w Miechowie w okresie od 01.02.2020 r do 31.03.2021 r . W ramach prowadzonego monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego zostanie opracowany raport monitoringowy, jako ocena poziomu wdrożenia przyjętego modelu rozdzielenia.

Zadania w dalszym ciągu będą realizowane w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji,w szczególności osób niepełnoprawnych i równości kobiet i mężczyzn

HARMONOGRAM WSPARCIA

REALIZACJA SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW GOPS W MIECHOWIE

Miechów, dn. 18.06.2019 r.

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie

w sprawie zasad udzielania pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego, który będzie przeznaczony na remont lub odbudowę budynku/ lokalu mieszkalnego oraz budynku gospodarczego (zwłaszcza inwentarskiego), który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzenia losowego, a służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.

Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 r. poz 1508 ze zm.)

Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:

1) możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);

2) prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;

3) rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.).

Pomoc nie przysługuje:

– jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego,

– na remont/odbudowę budynku/lokalu innego niż budynek/lokal mieszkalny (np. budynku w budowie, domu rekreacyjnego i letniskowego)

– remont/odbudowę obiektów o innym charakterze (np. dróg dojazdowych)

– na uszkodzenia garażu.

Pomoc może być przyznawana w transzach.

Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Zapis ten jednak nie zwalnia organu gminy od stosowania zasady miarkowania pomocy.

Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zasady pomocy opracowane zostały według wytycznych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie:

tel. 41 382 11 60

e-mail: gops@gops.miechow.pl

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

 • odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

Pliki do pobrania:

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

25 maja 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowiee, działając na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w MIechowie z siedzibą w Zabierzowie przy ul. szpitalna 1
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach, na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. W zakresie przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie:
 • dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • sprostowania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • usunięcia tychże danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.
 1. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przasysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy.

GOPS w Miechowie informacji o odwołaniu planowanych form działań w okresie marzec-kwiecień 2020 r, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.