– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie od 1 października 2019 roku realizuje projekt pt. „Skuteczność działania – Moc pomagania”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie od 1 października 2019 roku realizuje projekt pt. „Skuteczność działania – Moc pomagania” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu wynosi 361 241,25 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

Celem głównym projektu jest zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. Zmiana będzie sprzyjać poprawie obsługi osób zgłaszających się do tut. GOPS poprzez wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zawodowych pracowników.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na wyodrębnieniu 4 stanowisk/zespołów tj.
– stanowiska/zespołu ds. pierwszego kontaktu,
– zespołu ds. pracy socjalnej,
– zespołu/stanowiska ds. usług,
– zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2) Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników GOPS, w związku z realizacją zadań w nowym modelu funkcjonowania GOPS, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i usług i oddzieleniem ich od działań administracyjnych, przy optymalnym wykorzystaniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników. Podziały zadań realizowane będą w oparciu o analizę kompetencji, predyspozycji i umiejętności prac. socj. które z kolei będą podnoszone przez cały okres realizacji projektu m.in. poprzez szkolenia, superwizje i konsultacje z ekspertami. Pozwoli to na profesjonalizację realizowanych zadań a szkolenia wdrażające umożliwią właściwe przygotowania pracowników do realizacji projektu i pracy w nowej strukturze.

3) Wyznaczanie nowej misji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych ( osób z niepełnosprawnością, osób starszych, pozostających bez pracy, rodzin z dziećmi i doświadczających przemocy oraz osób bezrobotnych), dla których zostaną opracowane katalogi usług.

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia usługi pracy socjalnej
– świadczenie usług socjalnych
– zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych
– poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt będzie realizowany w ramach zadań:

1. Działania związane z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych.

2. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników GOPS w związku z realizacją zadań w nowym modelu funkcjonowania OPS ze szczególny uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług i oddzieleniem ich od działań administracyjnych.

3. Realizacja pracy socjalnej i usług wg nowego modelu wypracowanego w ramach zadania Nr 1.

W okresie od 1 października 2019r. do 31 stycznia 2020 r. realizowane będzie Zadanie 1: Działania związane z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych.

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie powołany został Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnychw GOPS. W ramach prac zespołu dokonana zostanie gruntowna analiza obecnej struktury i zadań jakie realizuje tut. GOPS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu organizacyjnego jak również :

– ocena zapotrzebowania na rodzaje usług pomocy i integracji społecznej,

– ocena zasobów i możliwości ich udostępniania i realizacji,

– identyfikacja słabych i mocnych stron potencjału GOPS i możliwości podjęcia stosownych działań,

– określona zostanie misja ośrodka,

– wyznaczone zostaną cele w odniesieniu do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie oraz realizacji programów wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych

– dokonany zostanie wybór narzędzi do dokumentowania działań pracowników socjalnych i sposobu badania poziomu obciążeń pracą, dostosowując je do lokalnych potrzeb.

W związku reorganizacją sposobu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturze wyodrębnione zostaną 4 nowe zespoły/stanowiska, opracowany zostanie nowy regulamin organizacyjny, zakresy czynności poszczególnych pracowników, opisy stanowisk. Ustalone zostaną także zasady współpracy pomiędzy Zespołami/stanowiskami, sposoby przekazywania informacji i dokumentowania działań. Określona zostanie również misja Ośrodka, zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi i zasady opracowywania pakietów usług i świadczeń.

Zadanie 1 realizowane będzie we współpracy z ekspertami zewnętrznymi legitymującymi się doświadczeniem w realizacji procesu wdrażania usprawnień w OPS i doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej oraz znajomością modelu organizacji usług o określonym standardzie w gminie, standardu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego wypracowanego w ramach POKL Projektu 1.18.

INFORMACJA O REALIZOWANYCH SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE 1

Temat/tytuł szkolenia:

Podstawowe założenia modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

20.11.2019 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 15

 

 

2) SZKOLENIE 2

Temat/tytuł szkolenia:

Proces zmiany w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

26.11.2019 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 15

INFORMACJA O SZKOLENIACH W GRUDNIU 2019 R.

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Podstawy aksjologiczne w pracy socjalnej

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

03.12.2019 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 152) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Wprowadzenie do możliwych sposobów organizacji usług w pomocy społecznej

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

05.12.2019 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 153) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Metodyczne postępowanie w pracy socjalnej

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

11.12.2019 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 15