Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zakończył I etap działań związanych z przygotowaniem GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zakończył I etap działań związanych z przygotowaniem GOPS do zmiany funkcjonowania w zakresie pracy socjalnej, usług i oddzielenia ich od prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach realizowanego projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania” nr POWR.02.05.00-00.0280/18

Zadania były realizowane od 01.10.2019 r. do 31.01.2020 r., w ramach których zrealizowano następujące zadania:

  • W październiku 2019 r powołano Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnych zarządzeniem Kierownika GOPS w Miechowie. Odbyły się spotkania powołanego Zespołu w 10/2019 (2 spotkania), 11/2019 (2 spotkania) oraz 12/2019 (jedno spotkanie) oraz w 01/2020 r (jedno spotkanie) Każdorazowo w spotkaniu uczestniczył Ekspert ds Wdrażania Zmian Organizacyjnych w GOPS w Miechowie.

  • GOPS w Miechowie, przy wsparciu ekspertów opracowywał dokumenty: misję GOPS w Miechowie, dokumentację formalno-prawną niezbędna do wdrożenia ( w tym regulamin organizacyjny, zakresy czynności pracowników), procedury realizacji zadań. W/w projekty dokumentów przygotowali eksperci na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród pracowników socjalnych tut. GOPS.

  • W okresie od 11.2019 do 31.12.2019 nastąpiła adaptacja i wyposażenie pomieszczeń i przestrzeni międzybiurowych poprzez zakup przedmiotów przewidzianych w budżecie na rok 2019 oraz dokonaliśmy modernizacji podłóg w GOPS w Miechowie.

  • Pracownicy GOPS w Miechowie wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez Eksperta – w 11/2019 r. obyły się dwa spotkania szkoleniowe, w których uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodziny i Kierownik GOPS. Celem szkoleń było przedstawienie podstawowych założeń modelu rozdzielenia.

  • w grudniu 2019 r i w styczniu 2020 r odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. realizacji zadań w poszczególnych zespołach, łącznie 6 spotkań warsztatowych, po 3 dla 7-8 osobowej grupy – pracownicy socjalni, asystenci rodziny i Kierownik GOPS.

  • W dniu 29.01.2020 r. pracownicy GOPS w Miechowie udali się na wizytę studyjną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, celem wymiany doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej i usług od świadczeń finansowych.

    Zadania były realizowane z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w szczególności osób niepełnosprawnych, równouprawnienia mężczyzn i kobiet.

Od lutego będzie realizowana superwizja indywidualna i grupowa dla dla uczestników projektu (łącznie 96 godzin) – pierwsze spotkanie w dniu 13.02.2020 r. w siedzibie GOPS w Miechowie. Od marca rozpoczniemy szkolenia podnoszące kompetencje Uczestników Projektu – 5 szkoleń w siedzibie GOPS oraz w 04.2020 i 06.2020 r – szkolenia dwudniowe wyjazdowe. Od lutego 2020 r do marca 2021 pracownicy socjalni będą realizować zadania w nowopowstałych zespołach. Zostanie także zapewnione wsparcie dla Uczestników Projektu poprzez konsultacje eksperta. W lutym zostanie powołany Zespół ds. Monitoringu, którego zadaniem będzie monitorowanie sposobu realizacji zadań w ramach wdrożonego nowego modelu rozdzielenia w GOPS w Miechowie w okresie od 01.02.2020 r do 31.03.2021 r . W ramach prowadzonego monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego zostanie opracowany raport monitoringowy, jako ocena poziomu wdrożenia przyjętego modelu rozdzielenia.

Zadania w dalszym ciągu będą realizowane w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji,w szczególności osób niepełnoprawnych i równości kobiet i mężczyzn