– Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zasady realizacji zadania

Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przedstawiam poniżej warunki dofinansowania Programu ze środków budżetu państwa na 2021 rok:

 1. Zgodnie z punktem III Programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach:

 1. posiłku,

 2. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

 3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 1. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

 2. W ramach Programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 5, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu wynosić będzie nie więcej niż 60% wydatków, nie więcej jednak niż 60% iloczynu liczby posiłków i 8,50 zł oraz iloczynu liczby dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie pieniężne lub świadczenie rzeczowe i stawki dziennej wynoszącej 8,50 zł. W przypadku wyższego średniego kosztu posiłku i/lub wyższej stawki dziennej, dotacja jest odpowiednio niższa niż 60% wydatków.

 4. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 4 może być wyższe niż 60% kosztów realizacji zadania, jeżeli gmina jednocześnie spełnia niżej wymienione warunki:

 1. zapewnia we wszystkich punktach na terenie gminy biorących udział w programie (których organem prowadzącym jest gmina) dzieciom i młodzieży zakwalifikowanych do pomocy w ramach programu, w dni nauki w szkole, możliwość skorzystania z przynajmniej jednego gorącego posiłku,

 2. na dzień ustalania dotacji, poziom bezrobocia w powiecie1, na terenie którego położona jest gmina – jest wyższy niż 2,1% i „wskaźnik – G2” jest nie wyższy niż 2 300 zł.   

 1. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza gminą miejsca zamieszkania, rozliczenie finansowe powinno nastąpić pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego dziecka a szkołą/podmiotem prowadzącym dożywianie w szkole, w której dziecko jest dożywiane. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania danego dziecka powinna wydać decyzję, a także ująć wydatek w sprawozdaniach.

 2. Wojewoda będzie występował o zmianę umowy w okresach dokonywania weryfikacji potrzeb finansowych na realizację Programu. Ostatnia weryfikacja potrzeb będzie przeprowadzona najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku. Po tym terminie, dodatkowa weryfikacja potrzeb może być przeprowadzona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 3. Jeżeli w gminie średni koszt posiłku i/lub stawka dzienna świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego wynosi powyżej 8,50 zł, kalkulując koszt realizacji zadania we wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, gmina winna kierować się wytycznymi dotyczącymi średniego kosztu posiłku, o których mowa w pkt. 4.

 4. W trakcie roku zwiększenie wysokości dotacji powyżej 60% wydatków możliwe jest w terminach, w których Wojewoda dokonuje weryfikacji potrzeb poprzez zamieszczoną w aplikacji CAS tabelę.

 5. Jeżeli w trakcie roku, gmina niespełniająca na początku roku warunków dofinansowania z dotacji powyżej 60% określonych w pkt. 5, spełni ten warunek w trakcie roku, to wyższy poziom dofinansowania naliczany jest od momentu spełnienia tego warunku. Jeżeli w trakcie roku, gmina spełniająca na początku roku warunki dofinansowania z dotacji powyżej 60%, określonych w pkt. 5, przestanie spełniać te warunki w trakcie roku, to dofinansowania w wysokości 60% naliczane jest od momentu zaprzestania spełnienia tego warunku.

 6. Z zastrzeżeniem pkt. 12, gmina pokrywa koszty dowozu zarówno do szkół jak i dla osób starszych, niepełnosprawnych z własnych środków, stanowiących wkład gminy do programu.

 7. Gmina, której dofinansowanie do zadania – na podstawie pkt. 5 – wynosić będzie do 60% może uzyskać zwiększenie dofinansowania:

 1. do 5% kwoty dotacji, w przypadku dowozu posiłku dla osób starszych i niepełnosprawnych – z przeznaczaniem na dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych

 2. do 5% kwoty dotacji, w przypadku realizowania przez gminę posiłków we wszystkich stołówkach prowadzonych bezpośrednio przez gminę – z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie posiłku.

 1. Przy realizacji zadania mają zastosowanie przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

1 stopa bezrobocia rejestrowanego wg powiatów w 2019 roku

2 wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy przejęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2020 rok