– Rusza nabór do nowopowstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Miechów

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Miechów jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym,  w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Mieści się ono w wyremontowanym budynku po szkole w miejscowości Strzeżów Drugi. Zostało wyposażone i jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum zapewnia 17 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu 7 dni w tygodniu 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. W trakcie pobytu mogą skorzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM oraz posiłku. Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 3 mieszkańców. Składa się ona z jednoosobowych pokoi wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego zamieszkują w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców oraz pomocy opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym. Dla zapewnienia Uczestnikom kompleksowej opieki, Centrum zatrudnia opiekunów, terapeutów zajęciowych/ fizjoterapeutów.

Celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

– umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,

– poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych, – wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM MIECHÓW?

Z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Miechowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Miechowie, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM   ”CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Zadanie 1 – zakup sprzętu i wyposażenie COM Zadanie 2 – funkcjonowanie COM

DOFINANSOWANIE 270 270,00 zł

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne