Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że od 01 grudnia 2022 r. (czwartek) do 01 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.

Podania należy składać na wniosku, który zostanie przyjęty właściwym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.

Po jego publikacji wnioski zostaną opublikowane na stronie GOPS Miechów oraz będą dostępne w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów.

Zasady składania wniosków:

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek będzie przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 
Warunkiem przyznania dodatku jest zgłoszenie swojego źródła ogrzewania do CEEB dostępnego w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie pok. 205 (II piętro) lub elektronicznie: Logowanie do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl)

Przyznanie świadczenia nie wymaga przedłożenia dochodów.

Wnioski o przyznanie dodatku będzie można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Komu przysługuje:

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikro-instalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

 1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.
 2. Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:
 • 1 000 zł lub
 • 1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.
 1. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy (art. 27 g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 2. Wniosek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. Wypłata świadczeń będzie następowała do 30 kwietnia 2023 roku

5. W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstwa domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

6. Jeżeli zostało złożonych więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

 1. Celem weryfikacji wątpliwości dotyczących składu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wnioski może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
 2. Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 • gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikro-instalacji (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
 • gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
 • gospodarstwom domowym, które uzyskały prawo do dodatku węglowego lub dodatek na inne źródła ciepła (drewno kawałkowe, pellet, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy).
 1. Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w GOP Miechów. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji.
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o dodatek węglowy zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

WAŻNE

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, pod nr tel. 41 38 211 71 lub gops@gops.miechow.pl.