– GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE, ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓW.

Informacje o Zamawiającym:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, (zwanego dalej „GOPS”)
ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
NIP Gmina Miechów: 659 000 36 97
NIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie: 659 134 45 26
Tel: 41 382 11 60
E-mail: gops@gops.miechow.pl
Strona internetowa, na której publikowane będą wszelkie informacje o postępowaniu:
https://bip.malopolska.pl/gopsmiechow

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na udzieleniu osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w:
  a) schronisku dla osób bezdomnych (dla ośmiu mężczyzn oraz jednej kobiety),
  b) schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla dwóch osób mężczyzn lub/i kobiet)
  c) ogrzewalni
  d) noclegowni
  dla których Gmina Miechów jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a oraz art. 101 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z pózn. zm.),
  Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na 4 części, o których mowa powyżej.