– Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, publikuje Specyfikację warunków zamówienia publicznego dot. Realizacji Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na rok 2023.

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej PZP. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY MIECHÓW.