– GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW

OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

Wymiar czasu pracy: cały etat

Umowa na czas określony (zastępstwo)/Następnie umowa na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  1. kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.

2) niekarany za przestępstwa popełnione umyślnie,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  4. umiejętność indywidualnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
  5. doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych (mile widziane),
  6. komunikatywność,
  7. mile widziane prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w zakresie gromadzenia dokumentacji i ustalania przyczyn trudnej sytuacji osoby/rodziny i określanie rodzaju, wysokości i okresu na jaki świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane w oparciu o ocenę:
 1. zasobów osoby/ rodziny jakie mogą być wykorzystane do poprawy trudnej sytuacji życiowej,
 2. uprawnień pozwalających na poprawę sytuacji życiowej,
 3. możliwości umożliwiających wykorzystanie własnych zasobów i uprawnień,
 4. zakresu współdziałania,
 5. wykorzystania przyznanych uprzednio świadczeń,
 6. wpływu przyznanych i planowanych świadczeń na zmianę funkcjonowania osoby/rodziny,
 7. współpracę z pracownikiem ds. pracy socjalnej.
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń niepieniężnych
  z pomocy społecznej w szczególności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Ustalania wymiaru, rodzaj i termin uruchomienia usługi z pracownikami Zespołu ds. Usług.
 3. Realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania zgodnego
  z celami pomocy społecznej i nie wymagającymi metodycznego postępowania w trakcie przeprowadzanego wywiadu.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 5. Udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 6. Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób/rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz u małżonków, zstępnych i wstępnych, z którymi można ustalić – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, na zlecenie innych komórek organizacyjnych tut. GOPS a także z pensjonariuszami domów pomocy społecznej, na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej.
 7. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach ustalania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w sytuacji, gdy osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej tut. GOPS.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu umieszczenia za zgodą i bez zgody osoby w Domu Pomocy Społecznej lub odpowiedniej placówce leczniczej.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz na zlecenie innych powiatów.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 11. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów o rencie socjalnej.
 12. Przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczości.
 13. Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, która korzysta z pomocy pracownika ds. świadczeń, a następie niezwłoczne przekazanie informacji o podjętych działaniach do właściwej komórki organizacyjnej/pracownika socjalnego.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  w zakresie związanym z działaniami na rzecz dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
 15. Realizacja zadań wynikających z art. 11 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sytuacji jeśli osoba/rodzina korzysta ze świadczeń przyznawanych decyzją.
 16. Sporządzanie informacji do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
 17. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 18. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 19. Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika w ramach zajmowanego stanowiska.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1, za pośrednictwem poczty na adres ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, drogą elektroniczną na skrzynkę: gops@gops.miechow.pl lub też na skrzynkę e-PUAP: /gops_miechow/,
 2. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie.
 3. Informacje dodatkowe:

Spośród złożonych aplikacji zostaną wytypowani kandydaci do rozmów indywidualnych, informacja o tym fakcie zostanie przekazana osobom zainteresowanym telefonicznie.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miechowie

Robert Gądek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie (ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 382 11 60).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.