– DZIAŁ PROJEKTÓW

W latach 2016-2018 KIS działał w ramach projektu unijnego Działaj Dziś dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1. Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu było wprowadzenie na terenie Gminy i Miasta Miechów kompleksowej oferty pomocy dla osób ubogich, bezrobotnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem a także stworzenie modelu dobrych praktyk wchodzenia z bezradności życiowej.

Od 2019 i obecnie jest realizowany projekt Daj Sobie Szansę dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1. Europejski Fundusz Społeczny. W ramach zadania aktywnej integracji projektu są podejmowane różne formy aktywizacji, które wynikają z indywidualnej diagnozy potrzeb i oczekiwań oraz opracowanych ścieżek reintegracji dla uczestników. Zakres wsparcia i jego intensywności jest dostosowywany do możliwości poszczególnych osób, biorących udział w projekcie.

Do góry