– KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KIS

 • Wszelkie proponowane usługi w Klubie są bezpłatne, a udział w zajęciach jest dobrowolny.
 • Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu Klubu Integracji Społecznej (komputera z dostępem do internetu, drukarki, skanera i faksu) w celu poszukiwania pracy            i rozwijania umiejętności przydatnych do realizacji tego celu
 • W zajęciach organizowanych przez Klub, można wziąć udział na podstawie: wniosku osoby zainteresowanej, wniosku Koordynatora lub wniosku pracownika socjalnego.
 • Zgodnie z art. 18 ust. 4, 5 i 5a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217,730): warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
 • Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym, z uczestników.
 • Pozytywne zakończenie realizacji kontraktu socjalnego może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący KIS, zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej.
 • Uczestnikami KIS mogą być osoby, które są zagrożone lub podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, mieszkające na terenie gminy Miechów, zgodnie z brzmieniem § 13 Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kierownika GOPS w Miechowie,  w sprawie Regulaminu Wewnętrznego KIS, w szczególności mogą to być:
 • bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego;
 • bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • a także osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Katalog tych grup może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

 

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

 • Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
  • powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;
  • powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu
  • podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;
  • usprawiedliwiania nieobecności;
 • Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i Regulaminu KIS.
Do góry