– Nabór pracowników

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW

OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

Wymiar czasu pracy: cały etat

Umowa na czas określony (zastępstwo)/Następnie umowa na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  1. kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.

2) niekarany za przestępstwa popełnione umyślnie,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  4. umiejętność indywidualnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
  5. doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych (mile widziane),
  6. komunikatywność,
  7. mile widziane prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w zakresie gromadzenia dokumentacji i ustalania przyczyn trudnej sytuacji osoby/rodziny i określanie rodzaju, wysokości i okresu na jaki świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane w oparciu o ocenę:
 1. zasobów osoby/ rodziny jakie mogą być wykorzystane do poprawy trudnej sytuacji życiowej,
 2. uprawnień pozwalających na poprawę sytuacji życiowej,
 3. możliwości umożliwiających wykorzystanie własnych zasobów i uprawnień,
 4. zakresu współdziałania,
 5. wykorzystania przyznanych uprzednio świadczeń,
 6. wpływu przyznanych i planowanych świadczeń na zmianę funkcjonowania osoby/rodziny,
 7. współpracę z pracownikiem ds. pracy socjalnej.
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń niepieniężnych
  z pomocy społecznej w szczególności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Ustalania wymiaru, rodzaj i termin uruchomienia usługi z pracownikami Zespołu ds. Usług.
 3. Realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania zgodnego
  z celami pomocy społecznej i nie wymagającymi metodycznego postępowania w trakcie przeprowadzanego wywiadu.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 5. Udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 6. Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób/rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz u małżonków, zstępnych i wstępnych, z którymi można ustalić – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, na zlecenie innych komórek organizacyjnych tut. GOPS a także z pensjonariuszami domów pomocy społecznej, na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej.
 7. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach ustalania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w sytuacji, gdy osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej tut. GOPS.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu umieszczenia za zgodą i bez zgody osoby w Domu Pomocy Społecznej lub odpowiedniej placówce leczniczej.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz na zlecenie innych powiatów.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 11. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów o rencie socjalnej.
 12. Przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczości.
 13. Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, która korzysta z pomocy pracownika ds. świadczeń, a następie niezwłoczne przekazanie informacji o podjętych działaniach do właściwej komórki organizacyjnej/pracownika socjalnego.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  w zakresie związanym z działaniami na rzecz dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
 15. Realizacja zadań wynikających z art. 11 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sytuacji jeśli osoba/rodzina korzysta ze świadczeń przyznawanych decyzją.
 16. Sporządzanie informacji do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
 17. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 18. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 19. Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika w ramach zajmowanego stanowiska.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1, za pośrednictwem poczty na adres ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, drogą elektroniczną na skrzynkę: gops@gops.miechow.pl lub też na skrzynkę e-PUAP: /gops_miechow/,
 2. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie.
 3. Informacje dodatkowe:

Spośród złożonych aplikacji zostaną wytypowani kandydaci do rozmów indywidualnych, informacja o tym fakcie zostanie przekazana osobom zainteresowanym telefonicznie.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miechowie

Robert Gądek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie (ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 382 11 60).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 6. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
 7. Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.
  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 8. Bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych.

2. Dodatkowe wymagania:

 1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny straż pracy na stanowisku związanym z weryfikacją świadczeń Pomocy Społecznej.
 2. Znajomość obsługi systemu operacyjnego HELIOS.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 6. Umiejętność posługiwania się poczta elektroniczną, ePUAP, i urządzeniami biurowymi.
 7. Znajomość MS Office oraz obsługa specjalistycznych programów komputerowych, Emp@tia. Exel.
 8. Samodzielność, asertywność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3.  Zakres wykonywanych zadań:

 1. Rejestrowanie wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w Systemie Informatycznym Helios.
 2. Współpraca z przełożonym i pracownikami socjalnymi ds. świadczeń w zakresie uzgadniania i weryfikowania dokumentacji podopiecznych przedłożonej do wprowadzenia do systemu dziedzinowego Helios, w tym również danych adresowych oraz kont bankowych Klientów.
 3. Współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych, przekazywanie list wypłat do realizacji zespołu, dokonywanie uzgodnień w zakresie dyspozycji środków finansowych przewidzianych do wypłaty.
 4. Wprowadzenie do bazy Systemu Informatycznego Helios wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji oraz pracy socjalnej.
 5. Merytoryczne opracowanie projektów decyzji w Heliosie przyznających świadczenia po wstępnej weryfikacji akt sprawy i zatwierdzeniu planu pomocy przez  osoby uprawnione.
 6. Tworzenie w Heliosie harmonogramów wypłat i realizacji świadczeń.
 7. Przekazywanie sporządzonych wydruków decyzji do podpisu Kierownika lub innej upoważnionej osobie.
 8. Prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej.
 9. Generowanie list świadczeń z pomocy społecznej oraz dokonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem danych do wypłaty świadczeń.
 10. Składanie zapotrzebowania o środki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na kolejny miesiąc.
 11. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych przewidywanego, miesięcznego wykonania wydatków, wynikające z wydanych decyzji na zadania z zakresu pomocy społecznej, według klasyfikacji.
 12. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym.
 13. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 14. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 15. Ścisła współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych w zakresie wpływających zwrotów świadczeń.
 16. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych projektu budżetu na realizację zadań z pomocy społecznej.
 17. Niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich problemów technicznych związanych z procedurą wdrażania danych klientów lub ich modyfikacji w zakresie opracowywania i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

4. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie na I piętrze budynku.
 2. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi.
 3. Wymiar etatu: pełny etat.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane własnoręcznie, opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie pok. Nr 5 (Dziennik podawczy) lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:00 do 15:30.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I  – etap konkursu  –  sprawdzenie ofert  pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Złożone oferty będą badane pod katem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

II – etap konkursu – pisemny test sprawdzający posiadaną wiedzę w zakresie zadań realizowanych na stanowisku Inspektora ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej dla kandydatów spełniających wymagania formalne.

III – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskali co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi z testu.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu. Kandydaci składający dokumenty aplikacyjne proszeni są o podanie nr telefonu.

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie                        

Robert Gądek                 

Obowiązek informacyjny       

WYNIKI NABORU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w zawodzie

opiekunki środowiskowej

Mile widziane osoby posiadające prawo jazdy kat. B oraz dysponujące własnym samochodem. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

 1. Wymagania preferowane:
  1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub wymagającymi opieki,
  2. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej oraz opiekun medyczny, lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tych zawodach,
  3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekunki środowiskowej,
  4. kurs pierwszej pomocy,
  5. empatia,
  6. asertywność,
  7. dyspozycyjność,
  8. komunikatywność,
  9. zaangażowanie,
  10. prawo jazdy kat. B i własny samochód do dyspozycji,
  11. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
  12. wysoka kultura osobista,
  13. dobra organizacja pracy.
 2. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi:
  1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
   • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze podopiecznego,
   • pomoc przy spożywaniu posiłków,
   • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
   • przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu,
   • wynoszenie nieczystości.
  2. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:
   • mycie i kąpiel podopiecznego,
   • układanie chorego w łóżku,
   • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
   • zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
   • sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza,
   • wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej.
  3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.
  4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.
 3. Zlecona praca świadczona będzie w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Miechowie –– teren Gminy Miechów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: (41) 382-11-61 lub 698-801-361
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

Osoba do kontaktu: Marzena Włosek.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

Pełna treść komunikatu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres mailowy tutejszego Ośrodka, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów
gops@gops.miechow.pl

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Pani Barbara Górzyńska, tel. 41 382 11 62

ZAŁĄCZNIKI

Pełna treść komunikatu

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Do góry