Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Nabór pracowników


KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

z siedzibą ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego

Wymiar: 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę.

I. Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie:

a) wykształcenie minimum średnie (wówczas minimum roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym w dziale dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego) lub,

b) wykształcenie wyższe (wówczas minimum półroczny staż pracy na stanowisku administracyjnym
w dziale dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego).

2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3. Biegła znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, zw. dalej ustawą, tj.:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów z zakresu ustaw
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych.
 2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy na określonym stanowisku
  w jednostkach pomocy społecznej.
 3. Znajomość obsługi systemu operacyjnego NEMEZIS i CHEOPS a także Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 4. Umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną, ePUAP i urządzeniami biurowymi.
 5. Znajomość MS Office.
 6. Dobra organizacja pracy.
 7. Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresujących, odpowiedzialność.

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz gromadzenie wymaganych prawem dokumentów;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego;

8) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw w tym wprowadzanie danych do Centralnej Aplikacji Statystycznej,

9) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem, komornikami, wprowadzanie danych do rejestrów dłużników,

10) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe z zakresu prowadzonych spraw,

11) przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji,

12) sporządzanie dla zespołu ds. finansowo- księgowych projektu budżetu na realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego.

13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS w dziale świadczeń rodzinnych, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy na stanowisku referent ds. dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, budynek piętrowy, brak windy. Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, z podejmowaniem decyzji. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe przystosowane dla przeciętnego pracownika. Na stanowisku pracy brak jest jakichkolwiek specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe oświetlenie budynkowe spełniające normy pracy biurowej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku ds. dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego,

6. Oświadczenia odręcznie podpisane:

1) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej),

2) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7) informacja RODO (art. 13)

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Dokumenty należy złożyć do dnia 30 listopada 2023 r. w siedzibie Ośrodka – dziennik podawczy pok. nr 5, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:30 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-200 Miechów ul. Szpitalna 1.

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego” Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria
  w celu zaproszenia na rozmowę. Kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu Referenta ds. dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego nie będą brane pod uwagę.
 2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie

3. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

4. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru, aplikacje nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 lat od ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

7. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje.

8. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie

Robert Gądek


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW

OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

Wymiar czasu pracy: cały etat

Umowa na czas określony (zastępstwo)/Następnie umowa na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  1. kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.

2) niekarany za przestępstwa popełnione umyślnie,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  4. umiejętność indywidualnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
  5. doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych (mile widziane),
  6. komunikatywność,
  7. mile widziane prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w zakresie gromadzenia dokumentacji i ustalania przyczyn trudnej sytuacji osoby/rodziny i określanie rodzaju, wysokości i okresu na jaki świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane w oparciu o ocenę:
 1. zasobów osoby/ rodziny jakie mogą być wykorzystane do poprawy trudnej sytuacji życiowej,
 2. uprawnień pozwalających na poprawę sytuacji życiowej,
 3. możliwości umożliwiających wykorzystanie własnych zasobów i uprawnień,
 4. zakresu współdziałania,
 5. wykorzystania przyznanych uprzednio świadczeń,
 6. wpływu przyznanych i planowanych świadczeń na zmianę funkcjonowania osoby/rodziny,
 7. współpracę z pracownikiem ds. pracy socjalnej.
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń niepieniężnych
  z pomocy społecznej w szczególności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Ustalania wymiaru, rodzaj i termin uruchomienia usługi z pracownikami Zespołu ds. Usług.
 3. Realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania zgodnego
  z celami pomocy społecznej i nie wymagającymi metodycznego postępowania w trakcie przeprowadzanego wywiadu.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 5. Udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 6. Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób/rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz u małżonków, zstępnych i wstępnych, z którymi można ustalić – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, na zlecenie innych komórek organizacyjnych tut. GOPS a także z pensjonariuszami domów pomocy społecznej, na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej.
 7. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach ustalania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w sytuacji, gdy osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej tut. GOPS.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu umieszczenia za zgodą i bez zgody osoby w Domu Pomocy Społecznej lub odpowiedniej placówce leczniczej.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz na zlecenie innych powiatów.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 11. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów o rencie socjalnej.
 12. Przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczości.
 13. Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, która korzysta z pomocy pracownika ds. świadczeń, a następie niezwłoczne przekazanie informacji o podjętych działaniach do właściwej komórki organizacyjnej/pracownika socjalnego.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  w zakresie związanym z działaniami na rzecz dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
 15. Realizacja zadań wynikających z art. 11 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sytuacji jeśli osoba/rodzina korzysta ze świadczeń przyznawanych decyzją.
 16. Sporządzanie informacji do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
 17. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 18. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 19. Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika w ramach zajmowanego stanowiska.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1, za pośrednictwem poczty na adres ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, drogą elektroniczną na skrzynkę: gops@gops.miechow.pl lub też na skrzynkę e-PUAP: /gops_miechow/,
 2. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie.
 3. Informacje dodatkowe:

Spośród złożonych aplikacji zostaną wytypowani kandydaci do rozmów indywidualnych, informacja o tym fakcie zostanie przekazana osobom zainteresowanym telefonicznie.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miechowie

Robert Gądek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie (ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 382 11 60).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 6. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
 7. Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.
  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 8. Bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych.

2. Dodatkowe wymagania:

 1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny straż pracy na stanowisku związanym z weryfikacją świadczeń Pomocy Społecznej.
 2. Znajomość obsługi systemu operacyjnego HELIOS.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 6. Umiejętność posługiwania się poczta elektroniczną, ePUAP, i urządzeniami biurowymi.
 7. Znajomość MS Office oraz obsługa specjalistycznych programów komputerowych, Emp@tia. Exel.
 8. Samodzielność, asertywność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3.  Zakres wykonywanych zadań:

 1. Rejestrowanie wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w Systemie Informatycznym Helios.
 2. Współpraca z przełożonym i pracownikami socjalnymi ds. świadczeń w zakresie uzgadniania i weryfikowania dokumentacji podopiecznych przedłożonej do wprowadzenia do systemu dziedzinowego Helios, w tym również danych adresowych oraz kont bankowych Klientów.
 3. Współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych, przekazywanie list wypłat do realizacji zespołu, dokonywanie uzgodnień w zakresie dyspozycji środków finansowych przewidzianych do wypłaty.
 4. Wprowadzenie do bazy Systemu Informatycznego Helios wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji oraz pracy socjalnej.
 5. Merytoryczne opracowanie projektów decyzji w Heliosie przyznających świadczenia po wstępnej weryfikacji akt sprawy i zatwierdzeniu planu pomocy przez  osoby uprawnione.
 6. Tworzenie w Heliosie harmonogramów wypłat i realizacji świadczeń.
 7. Przekazywanie sporządzonych wydruków decyzji do podpisu Kierownika lub innej upoważnionej osobie.
 8. Prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej.
 9. Generowanie list świadczeń z pomocy społecznej oraz dokonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem danych do wypłaty świadczeń.
 10. Składanie zapotrzebowania o środki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na kolejny miesiąc.
 11. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych przewidywanego, miesięcznego wykonania wydatków, wynikające z wydanych decyzji na zadania z zakresu pomocy społecznej, według klasyfikacji.
 12. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym.
 13. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 14. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 15. Ścisła współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych w zakresie wpływających zwrotów świadczeń.
 16. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych projektu budżetu na realizację zadań z pomocy społecznej.
 17. Niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich problemów technicznych związanych z procedurą wdrażania danych klientów lub ich modyfikacji w zakresie opracowywania i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

4. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie na I piętrze budynku.
 2. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi.
 3. Wymiar etatu: pełny etat.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane własnoręcznie, opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie pok. Nr 5 (Dziennik podawczy) lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:00 do 15:30.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I  – etap konkursu  –  sprawdzenie ofert  pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Złożone oferty będą badane pod katem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

II – etap konkursu – pisemny test sprawdzający posiadaną wiedzę w zakresie zadań realizowanych na stanowisku Inspektora ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej dla kandydatów spełniających wymagania formalne.

III – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskali co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi z testu.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu. Kandydaci składający dokumenty aplikacyjne proszeni są o podanie nr telefonu.

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie                        

Robert Gądek                 

Obowiązek informacyjny       

WYNIKI NABORU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w zawodzie

opiekunki środowiskowej

Mile widziane osoby posiadające prawo jazdy kat. B oraz dysponujące własnym samochodem. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

 1. Wymagania preferowane:
  1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub wymagającymi opieki,
  2. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej oraz opiekun medyczny, lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tych zawodach,
  3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekunki środowiskowej,
  4. kurs pierwszej pomocy,
  5. empatia,
  6. asertywność,
  7. dyspozycyjność,
  8. komunikatywność,
  9. zaangażowanie,
  10. prawo jazdy kat. B i własny samochód do dyspozycji,
  11. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
  12. wysoka kultura osobista,
  13. dobra organizacja pracy.
 2. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi:
  1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
   • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze podopiecznego,
   • pomoc przy spożywaniu posiłków,
   • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
   • przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu,
   • wynoszenie nieczystości.
  2. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:
   • mycie i kąpiel podopiecznego,
   • układanie chorego w łóżku,
   • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
   • zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
   • sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza,
   • wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej.
  3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.
  4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.
 3. Zlecona praca świadczona będzie w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Miechowie –– teren Gminy Miechów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: (41) 382-11-61 lub 698-801-361
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

Osoba do kontaktu: Marzena Włosek.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

Pełna treść komunikatu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres mailowy tutejszego Ośrodka, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów
gops@gops.miechow.pl

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Pani Barbara Górzyńska, tel. 41 382 11 62

ZAŁĄCZNIKI

Pełna treść komunikatu

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Do góry