– Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 6. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
 7. Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.
  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 8. Bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych.

2. Dodatkowe wymagania:

 1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny straż pracy na stanowisku związanym z weryfikacją świadczeń Pomocy Społecznej.
 2. Znajomość obsługi systemu operacyjnego HELIOS.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 6. Umiejętność posługiwania się poczta elektroniczną, ePUAP, i urządzeniami biurowymi.
 7. Znajomość MS Office oraz obsługa specjalistycznych programów komputerowych, Emp@tia. Exel.
 8. Samodzielność, asertywność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3.  Zakres wykonywanych zadań:

 1. Rejestrowanie wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w Systemie Informatycznym Helios.
 2. Współpraca z przełożonym i pracownikami socjalnymi ds. świadczeń w zakresie uzgadniania i weryfikowania dokumentacji podopiecznych przedłożonej do wprowadzenia do systemu dziedzinowego Helios, w tym również danych adresowych oraz kont bankowych Klientów.
 3. Współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych, przekazywanie list wypłat do realizacji zespołu, dokonywanie uzgodnień w zakresie dyspozycji środków finansowych przewidzianych do wypłaty.
 4. Wprowadzenie do bazy Systemu Informatycznego Helios wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji oraz pracy socjalnej.
 5. Merytoryczne opracowanie projektów decyzji w Heliosie przyznających świadczenia po wstępnej weryfikacji akt sprawy i zatwierdzeniu planu pomocy przez  osoby uprawnione.
 6. Tworzenie w Heliosie harmonogramów wypłat i realizacji świadczeń.
 7. Przekazywanie sporządzonych wydruków decyzji do podpisu Kierownika lub innej upoważnionej osobie.
 8. Prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej.
 9. Generowanie list świadczeń z pomocy społecznej oraz dokonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem danych do wypłaty świadczeń.
 10. Składanie zapotrzebowania o środki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na kolejny miesiąc.
 11. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych przewidywanego, miesięcznego wykonania wydatków, wynikające z wydanych decyzji na zadania z zakresu pomocy społecznej, według klasyfikacji.
 12. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym.
 13. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 14. Weryfikacja prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów na zajmowanym stanowisku.
 15. Ścisła współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowych w zakresie wpływających zwrotów świadczeń.
 16. Sporządzanie dla zespołu ds. finansowo-księgowych projektu budżetu na realizację zadań z pomocy społecznej.
 17. Niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich problemów technicznych związanych z procedurą wdrażania danych klientów lub ich modyfikacji w zakresie opracowywania i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

4. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie na I piętrze budynku.
 2. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi.
 3. Wymiar etatu: pełny etat.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane własnoręcznie, opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie pok. Nr 5 (Dziennik podawczy) lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:00 do 15:30.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I  – etap konkursu  –  sprawdzenie ofert  pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Złożone oferty będą badane pod katem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

II – etap konkursu – pisemny test sprawdzający posiadaną wiedzę w zakresie zadań realizowanych na stanowisku Inspektora ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń Pomocy Społecznej dla kandydatów spełniających wymagania formalne.

III – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskali co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi z testu.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu. Kandydaci składający dokumenty aplikacyjne proszeni są o podanie nr telefonu.

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie                        

Robert Gądek                 

Obowiązek informacyjny       

WYNIKI NABORU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w zawodzie

opiekunki środowiskowej

Mile widziane osoby posiadające prawo jazdy kat. B oraz dysponujące własnym samochodem. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

 1. Wymagania preferowane:
  1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub wymagającymi opieki,
  2. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej oraz opiekun medyczny, lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tych zawodach,
  3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekunki środowiskowej,
  4. kurs pierwszej pomocy,
  5. empatia,
  6. asertywność,
  7. dyspozycyjność,
  8. komunikatywność,
  9. zaangażowanie,
  10. prawo jazdy kat. B i własny samochód do dyspozycji,
  11. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
  12. wysoka kultura osobista,
  13. dobra organizacja pracy.
 2. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi:
  1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
   • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze podopiecznego,
   • pomoc przy spożywaniu posiłków,
   • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
   • przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu,
   • wynoszenie nieczystości.
  2. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:
   • mycie i kąpiel podopiecznego,
   • układanie chorego w łóżku,
   • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
   • zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
   • sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza,
   • wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej.
  3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.
  4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.
 3. Zlecona praca świadczona będzie w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Miechowie –– teren Gminy Miechów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: (41) 382-11-61 lub 698-801-361
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

Osoba do kontaktu: Marzena Włosek.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

Pełna treść komunikatu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres mailowy tutejszego Ośrodka, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów
gops@gops.miechow.pl

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Pani Barbara Górzyńska, tel. 41 382 11 62

ZAŁĄCZNIKI

Pełna treść komunikatu

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Do góry