– O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Miechów wykonującą zadania określone przez:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych

Wsparcie oferowane przez Ośrodek jest adresowane do mieszkańców Gminy i Miasta Miechów.


kierownik – Robert Gądek

koordynator pracy socjalnej – Barbara Górzyńska

główna księgowa – Katarzyna Kmera

kadrowa – Magdalena Łączny

DZIAŁY:

Dział Pomocy i Integracji Społecznej

Zespół Pracy Socjalnej i Asystentury Rodzinnej

 • wspieranie rodziny
 • przemoc (niebieska karta)

Pracownicy:

Anna Zientara-Dela – starszy specjalista pracy socjalnej: pon-pt. 7:00 – 10:00

Barbara Górzyńska – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator: pon-pt. 7:30 – 10:00, 13:30 – 15:00

(dodatkowo jeżeli przebywa na terenie GOPS)

Anna Strzeszkowska – Starszy specjalista pracy socjalnej: poniedziałek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Zespół do Spraw Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Weronika Mikuła – Pracownik socjalny: dzień wewnętrzny i dyżur pełni w każdy poniedziałek,

Barbara Nosal – Starszy specjalista pracy socjalnej: dzień wewnętrzny i dyżur pełni w każdy piątek,

Agata Juzaszek – Starszy pracownik socjalny: dzień wewnętrzny i dyżur pełni w każdy czwartek,

Marlena Włodarczyk – Starszy specjalista pracy socjalnej: dzień wewnętrzny i dyżur pełni w każdą środę,

Ewa Filipek – Specjalista pracy socjalnej: dzień wewnętrzny i dyżur pełni w każdy wtorek,

Małgorzata Antosiewicz – Pomoc administracyjna, sporządzanie decyzji administracyjnych.


Zespół do Spraw Usług, Pomocy i Integracji Społecznej

Katarzyna Maleta – Starszy pracownik socjalny: poniedziałek, czwartek  8:00 – 11:00

Marzena Włosek – Aspirant pracy socjalnej ds. Usług: wtorek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Stanowisko Pierwszego Kontaktu

Katarzyna Gągol – pon-pt: 7:30 – 15:30

Anna Kuchna – pon-pt: 7.00 – 14.00

Zespół do Spraw Świadczeń Rodzinnych

Żaneta Maj pon-pt 8:00 – 15:00

Marta Zaganiacz pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego

Agata Miś pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych

Agata Miś pon-pt 7.30 – 15:30


Projekty szkoleniowe

Weronika Mikuła – pracownik KIS i specjalista ds. indywidualnej diagnozy

Robert Gądek – koordynator

Agata Miś – Pracownik KIS


PODZIAŁ REJONÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W GMINIE MIECHÓW

obowiązuje od 01.04.2023 roku

WŁODARCZYK MARLENA
środa
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Poradów
 2. Wymysłów
 3. Zarogów
 4. Pojałowice
 5. Parkoszowice
 6. Sławice Szlacheckie
 7. os. Sikorskiego
 8. ul. Słowackiego
 9. ul. Ks. Skorupki
 10. ul. Spacerowa
 11. ul. Głowackiego
 12. ul. Jaksy
 13. ul. Kilińskiego
 14. ul. Prusa
 15. ul. Poprzeczna
 16. ul. Piłsudskiego

NOSAL BARBARA
piątek
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. ul. Bema
 2. ul. Krótka
 3. ul. Drzymały
 4. ul. Konopnickiej
 5. ul. Łukasińskiego
 6. ul. Sowińskiego
 7. ul. Dwernickiego
 8. ul. Ogrodowa
 9. ul. Nowa
 10. ul. Kopernika
 11. ul. Kraszewskiego
 12. oś. Żeromskiego

FILIPEK EWA
wtorek
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. ul. Kamienna
 2. ul. Podmiejska
 3. ul. Sienkiewicza
 4. ul. Graniczna
 5. ul. Służba Polsce
 6. ul. Zagrody
 7. ul. Prądzyńskiego
 8. ul. Plac Kościuszki
 9. ul. Matejki
 10. ul. Rolnicza
 11. ul. Łąkowa
 12. oś. Parkowe (bloki 1-4)
 13. ul. Słoneczna
 14. ul. Jagiellońska
  (Bez Złotej Jesieni)
 15. ul. Szpitalna
 16. ul. Polna


JUZASZEK AGATA
czwartek
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Podmiejska Wola
 2. Zagorzyce
 3. Podleśna Wola
 4. Pstroszyce I , II, Widnica
 5. Brzuchania
 6. Kalina Mała
 7. Kalina Lisiniec
 8. Kalina Rędziny
 9. Os. Młodych
 10. Os. Kolejowe
 11. ul. Kolejowa
 12. ul. Walki Zbrojnej
 13. ul. Sobieskiego
 14. ul. Podzamcze
 15. ul. Folusz
 16. ul. Traugutta
 17. ul. Topolowa
 18. ul. Jagiellońska
  (Złota Jesień)

MIKUŁA WERONIKA
poniedziałek
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Nasiechowice
  (Opiekun mieszkania chronionego)
 2. Dziewięcioły
 3. Bukowska Wola
 4. Biskupice
 5. Strzeżów l i ll, Zapustka COM
 6. ul. Janów Dolny
 7. ul. Janów Górny
 8. ul. Mickiewicza
 9. ul. Szewska
 10. ul. Pęckowskiego
 11. ul. Zielona
 12. oś. Parkowe (bloki 9+)
 13. Wsparcie COM, KIS, projekt, KIPUS.

Barbara Górzyńska
czwartek

(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Jaksice
 2. Falniów
 3. Falniów – Wysiołek
 4. ul. Rynek
 5. ul. Wesoła
 6. ul. Warszawska
 7. ul. Racławicka
 8. ul. Targowa

Anna Strzeszkowska

Poniedziałek

(przyjmowanie interesantów w GOPS)


Anna Zientara – Dela

Wtorek

(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. ul. Powstańców
 2. ul. Partyzantów
 3. ul. Wspólna
 4. ul. Robotnicza
 5. oś. Parkowe (Bloki – 5-8)
 1. Szczepanowice
 2. Glinica
 3. Siedliska
 4. Komorów
 5. Kamieńczyce
 6. Przesławice
 7. Celiny Przesławickie
 8. Wielki Dół

Do góry