Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Programy realizowane ze środków budżetu państwa

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe działania realizowane są ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego:

Nabór do programu rządowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 . Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel: 41 382 11 61 lub 698 801 361 .


Działanie wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez GOPS, Działanie „Dożywianie”

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Całkowita wartość zadania to 195 759,00 zł, w tym dofinansowanie 135 759,00 zł.


Dofinansowanie w ramach Funduszu Celowego, Funduszu Solidarnościowego Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej: – edycja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie przystąpił do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI – 418 908 ,18 ZŁ.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI – 418 908,18 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami

W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 • posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

lub

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem , że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę .

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2023r. Do 31 grudnia 2023r.

W ramach Programu zaplanowano:

 • udzielić wsparcia :
 • dla 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawnościami – 360 godzin,
 • dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 840 godzin
 • dla 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 6356 godzin,
 • dla 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2520 godzin.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023(https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023)

 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

 1. Złóż dokumenty:
 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
  w godzinach: 7.00 – 15.00;
 • drogą pocztową na adres: ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 znajdziesz pod adresem:

 • https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej edycja-2023

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie przystąpił do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI – 257 773,64ZŁ.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

WYNOSI – 257 773,64 zł

Kto może skorzystać z Programu Opieka wytchnieniowa

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

Którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

 • Ma niepełnosprawność sprzężoną
 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego
 • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie:

 • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie przewiduje objąć wsparciem:

– 6 opiekunów/rodziców dzieci niepełnosprawnych- 1434 godz.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

– więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,

– opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

 • Pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika programu

przewiduje się objecie wsparciem:

– 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoznacznym- liczba dni 331.

Limit dni usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego wynosi 14 dni na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

– więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,

– opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 • Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu
 • Osoba wskazana przez Uczestnika do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej musi posiadać:
 1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (tj. rehabilitant, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, siostra PCK, opiekun domowy) lub,
 2. co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.
 • Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

*za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu. 

GDZIE MOŻE BYĆ ŚWIADCZONA USŁUGA OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO?

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Okres realizacji Programu – od 01.03.2023 do 31.12.2023r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą uczestnik sprawuje opiekę
 3. Karta pomiaru skala FIM
 4. Klauzula RODO (MriPS).

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

W roku 2022 Gmina Miechów realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi – 241 791,00 zł

Całkowita wartość wynosi – 241 791,00 zł

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osoby dorosłe niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do ww wymienionych.

Kto może zostać asystentem?

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina z uwzględnieniem postanowień ust.3 pkt 1 i 2 tj. :

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Kto nie może zostać asystentem?

– Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,

– Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);

– Opiekunowie prawni,

– Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;

– Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;

– Załatwianiu spraw urzędowych;

– Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

– 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

– Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne

– W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

– Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Czas trwania programu

od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uwaga:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W dniu 30 grudnia 2021r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 3 stycznia 2022r. Wojewoda Małopolski przedstawił listę rekomendowanych gmin/powiatów z województwa małopolskiego na środki finansowe z Programu w roku 2022r. Wniosek złożony przez Gminę Miechów znalazł się na liście „wniosków zakwalifikowanych” do realizacji w roku 2022. Rekomendowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 237050,00 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia w postaci usług asystencji osobistej dla 12 osób  z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miechów.

Do góry