– Programy realizowane ze środków budżetu państwa

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe dziąłania realizowane są ze środków otrzymanych od Wojewody Małpolskiego:

Działanie “Wspieraj Seniora”

Realizowanie usługi wsparcia dla osób po 70 roku życia  na rzecz ochrony  przed zakażeniem Covid- 19  w ramach realizowanego programu  “Wspieraj seniora” w okresie od  20.10.2020 r.  do 31. 12.2020 r.

Wsparcie polegało w szczególnosci na dostarczeniu artykułów pierwszej potrzeby, tj. artykułów spożywczych, leków oraz załatwieniu drobnych spraw urzędowych nie wymagajacych upoważnienia. Ze wsparcia nie mogły korzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

W okresie od 20.10.2020 r do 31.12.2020 r zarejestrowano 12 zgłoszeń osób powyżej 70 roku życia z prośbą o bjęcie pomocą, z czego 6 osób zgłoszonych przez ogólnopolską infolinię oraz 6 osób zadzwoniło bezpośrednio do GOPS w Miechowie. Wsparcia udzielono 8 osobom. Zadanie realizowane było bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Od  stycznia 2021 r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie kontynuuje program “Wspieraj Seniora”, który ma na celu zapewnienie usługi wsparcia osobom po 70 roku, życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Tak jak w poprzednim okresie, przewiduję się wsparcie polegające na dostarczeniu artykułów pierwszej potrzeby, leków, środków higienicznych a także załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Obecnie ze wsparcia skorzystała jedna osoba, która zgłosiła się w poprzednim roku, wsparcia udzielono jej 8 razy. Usługa realizowana jest przez pracowników GOPS według ustalonego grafiku.

Działanie wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez GOPS

Na okres styczeń 2021 roku do grudnia 2021 roku Wojewoda przyznaje dotację celową Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miechowie w kwocie 151 033,00 zł  – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość  zadania to 1 118 278,00 zł

Działania “Dożywianie”

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Całkowita wartość zadania to 268 000,00 zł, w tym dofinansowanie 208 000,00 zł.

Opieka 75+

W dniu 31.03.2021 została podpisana umowa na realizację  programu “Opieka 75+”.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” realizowany jest realizowany będzie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Programem objęte będzie pięć osób w wieku powyżej 75 lat.

Gmina, po  przystąpieniu  do realizacji programu uzyska finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Do góry