– Programy realizowane ze środków budżetu państwa

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe działania realizowane są ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego:

Działanie „Korpus Wsparcia Seniorów”- Edycja 2022 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku  65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie wynikającym z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.

Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Program zakłada realizację dwóch modułów:

Moduł I – zakłada usługę wsparcia dla senirów przez świadczenie potrzeb wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. Zadanie realizowane będzie  bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Moduł II – zakłada zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (monitorowanie za pomocą opasek bezpieczeństwa)

Wsparciem będą mogły być objęte osoby w wieku 65 lat i więcej, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przez ogólnopolską infolinię na numer: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwoniąc na numer 41/382-11-61.

Od  stycznia 2021 r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie kontynuuje program „Wspieraj Seniora”, który ma na celu zapewnienie usługi wsparcia osobom po 70 roku, życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Tak jak w poprzednim okresie, przewiduję się wsparcie polegające na dostarczeniu artykułów pierwszej potrzeby, leków, środków higienicznych a także załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Obecnie ze wsparcia skorzystała jedna osoba, która zgłosiła się w poprzednim roku, wsparcia udzielono jej 8 razy. Usługa realizowana jest przez pracowników GOPS według ustalonego grafiku.

Działanie wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez GOPS

Na okres styczeń 2022 roku do grudnia 2022 roku Wojewoda przyznaje dotację celową Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miechowie w kwocie 139 445,00 zł  – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość  zadania to 1 287 223,00 zł

Działania „Dożywianie”

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Całkowita wartość zadania to 195 759,00 zł, w tym dofinansowanie 135 759,00 zł.

Opieka 75+ – Edycja 2022

W dniu 26.04.2022 została podpisana umowa na realizację  programu „Opieka 75+”.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” realizowany jest realizowany będzie od 01 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Programem objęte będzie dziewięć osób w wieku powyżej 75 lat.

Gmina, po przystąpieniu do realizacji programu uzyska finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie uzyskał dofinansowanie w kwocie   68 544,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. 

Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościami
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, wsparciem planowanych jest do objęcia 8 osób, w tym 3 dzieci. Na tą formę wsparcia uzyskano dofinansowanie w kwocie 68 544,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W roku 2022 Gmina Miechów realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 241 791,00 zł

Całkowita wartość wynosi 241 791,00 zł

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osoby dorosłe niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do ww wymienionych.

Kto może zostać asystentem?

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina z uwzględnieniem postanowień ust.3 pkt 1 i 2 tj. :

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Kto nie może zostać asystentem?

– Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,

– Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);

– Opiekunowie prawni,

– Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;

– Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;

– Załatwianiu spraw urzędowych;

– Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

– 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

– Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne

– W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

– Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Czas trwania programu

od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uwaga:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W dniu 30 grudnia 2021r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 3 stycznia 2022r. Wojewoda Małopolski przedstawił listę rekomendowanych gmin/powiatów z województwa małopolskiego na środki finansowe z Programu w roku 2022r. Wniosek złożony przez Gminę Miechów znalazł się na liście „wniosków zakwalifikowanych” do realizacji w roku 2022. Rekomendowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 237050,00 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia w postaci usług asystencji osobistej dla 12 osób  z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miechów.

Do góry