Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Dlatego też program na ma celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy – ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i przedszkolami, w tym prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Miechów.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki do jej otrzymania. Gmina Miechów otrzymuje dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Na 2021r. gmina otrzymała dotację z budżetu Państwa kwotę – 103 292 zł.

Zgodnie z załącznikiem do ww. Uchwały Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy, a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnoprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Tego typu pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Ponadto – zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Podpisano umowę „posiłek w szkole i w domu” czas realizacji zadania 0d 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Całkowita wartość zadania to 175 372,00 zł, w tym dofinansowanie 115 372,00 zł.

Kryteria i warunki udzielania świadczenia:

Kryterium dochodowe potrzebne do przyznania świadczenia:

  • Osoba samotnie gospodarująca – 1.164,00 zł
  • Osoba w rodzinie – 900,00 zł/os

Tryb załatwienia sprawy:

Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 24 ust. 1, art. 36 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. e i lit. j, art. 39 ust. 1 i 2, art. 48b ust. 2 i 5, art. 106 ust. 1,4, art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020 r., poz 1876) oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)

Do góry