– Rodzaje świadczeń

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE i POMOC RZECZOWA

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2018 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600,00 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 • ZASIŁEK STAŁY
 • ZASIŁEK OKRESOWY
 • ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
 • POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE
 • POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • PRACA SOCJALNA
 • PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 • USŁUGI OPIEKUŃCZE

         Zakres usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS

         Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze znajduje się w załącznikach poniżej.

 • OŚRODEK WSPARCIA
 • RODZINNY DOM POMOCY
 • MIESZKANIE CHRONIONE
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • SPRAWOWANIE POGRZEBU – jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Do góry