– Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługują:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. OPS przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Czynności wykonywane w ramach przyznanych usług opiekuńczych sprawowanych przez opiekuna:

1). Usługi gospodarcze:

a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (w jednym pokoju i kuchni), oraz w pomieszczeniach sanitarnych,

b) utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych,

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonanie generalnych porządków,

d) utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych,

f) pranie: bielizny osobistej, odzieży, oraz pranie i zmiana bielizny pościelowej, okresowo firan i zasłon, pod warunkiem posiadania pralki przez osobę objętą usługami lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni,

g) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów,

h) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności lub przynoszenie posiłków,

i) palenie w piecu i przynoszenie opału,

j) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach, opłacanie rachunków,

k) zamawianie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich, jeżeli zachodzi taka potrzeba, kontakt z placówkami służby zdrowia w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką, realizacja recept (w aptece najbliższej miejsca zamieszkania osoby objętej usługami),

l) inne, niezbędne dla realizacji czynności, o których mowa w pkt. a-k.

2). Usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności:

a) utrzymywanie higieny: mycie ciała i głowy, kąpiel, zmiana pieluchomajtek,

b) czesanie, golenie, obcinanie paznokci,

c) zmiana bielizny osobistej i ubieranie,

d) pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

e) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

f) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: stosowaniu kompresów i okładów, zapobieganiu powstawania odleżyn lub odparzeń, mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywaniu, robieniu inhalacji, podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarza.

3).Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

a) podtrzymanie indywidualnych zainteresowań,

b) organizacja i podtrzymanie kontaktów sąsiedzkich,

b) organizowanie spacerów.

3. Wszystkie czynności wykonywane w ramach przyznanych usług opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

4. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną godzinę usługi. Ustala się wartość ceny za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 40 zł.

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane lub ich opiekunowie uiszczają w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi, gotówką do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie, lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie..

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio – kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

8. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od wysokości dochodu, według poniższej tabeli:

Osoba samotna  lub  osoba  w rodzinie,  której  dochód  przekracza  kryterium  dochodowe  określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą:

    Lp.  Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego  Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczona od ceny za 1 godzinę usług – dla osoby samotnej  Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczona od ceny za 1 godzinę usług – dla osoby w rodzinie
1.do 150 %NieodpłatnieNieodpłatnie
2.powyżej 151 % – 170 %4 %5 %
3.powyżej 171 % – 180 %8 %9 %
4.powyżej 181 % – 210%10 %11 %
5.powyżej 211 % – 220 %13 %15 %
6.powyżej 221 % – 240 %17%19 %
7.powyżej 241% – 270 %20 %22 %
8.powyżej 271% – 300%24%26%
9.powyżej 301% – 330%30%35 %
10.powyżej 331%- 360%40%45%
11.powyżej 361 %- 390%55%60%
12.powyżej 391% – 420%65%70%
13.powyżej 421%-100%100%

  

Osoba samotna  lub  osoba  w rodzinie,  której  dochód  przekracza  kryterium  dochodowe  określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą:

    Lp.  Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego  Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczona od ceny za 1 godzinę usług – dla osoby samotnej  Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczona od ceny za 1 godzinę usług – dla osoby w rodzinie
1.do 150 %NieodpłatnieNieodpłatnie
2.powyżej 151 % – 170 %4 %5 %
3.powyżej 171 % – 180 %8 %9 %
4.powyżej 181 % – 210%10 %11 %
5.powyżej 211 % – 220 %13 %15 %
6.powyżej 221 % – 240 %17%19 %
7.powyżej 241% – 270 %20 %22 %
8.Powyżej 271% – 300%24%26%
9.Powyżej 301% – 330%30%35 %
10.Powyżej 331%- 360%40%45%
11.Powyzej 361 %- 390%55%60%
12.Powyej 391% – 420%65%70%
13.Powyżej 421%-100%100%

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

            Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Pomoc w środowisku ma doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno – społecznym.

            Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
  • dbałość o higienę i wygląd,
  • utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze    społecznością lokalną,
  • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  • korzystanie z usług różnych instytucji,
 • interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
  • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  • współpraca z rodziną, – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
  • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych.
  • w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,
  • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
  • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

2. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285 z póżn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020, poz. 685 z późn. zm.)

Powyższe rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189 poz 1598 z 2005 z późn. zm.).

Do góry