– Konsultacje społeczne odnośnie strategii

konsultacje spoleczne

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030 zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy i Miasta Miechów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje polegają na zaprezentowaniu wyników diagnozy i projektu dokumentu oraz dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. W trakcie konsultacji jest możliwość zgłaszania propozycji zmian do projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030”.

Projekt dokumentu oraz Formularz zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na stronie:

www.gops.miechow.pl oraz  www.miechow.eu

Aby zgłosić uwagi lub propozycje do przedstawionego dokumentu należy skorzystać z „Formularza zgłaszania uwag/propozycje do projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030”. Można także przesłać wiadomość za pośrednictwem poczty,  za pomocą środków elektronicznych (drogą mailową – gops@gops.miechow.pl, lub poprzez ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 0sobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie (dziennik podawczy, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów). Wiadomość powinna zawierać wszystkie informacje, które są wymagane w formularzu, czyli: dane osoby zgłaszającej, wskazanie części dokumentu, którego dotyczy uwaga oraz propozycji zmian, w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje Strategii”, w nieprzekraczalnym terminie od 07 lipca 2021 r do dnia 31 lipca 2021 r.

Dokument jest również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1,32-200 Miechów wraz z możliwością składania uwag na dedykowanym formularzu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Kierownik Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art.41Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Osoba do kontaktu:

Robert Gądek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcoy Społecznej w Miechowie tel. 41 383 11 64,  email: r.gadek@gops.miechow.pl

Katarzyna Maleta pracownik socjalny  tel. 41 383 11 61,  email: k.maleta@gops.miechow.pl

Załączniki:

Formularz do konsultacji Miechów

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEM W SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA MIECH W NA LATA 2021-2030.pdf