– Za życiem

ŚWIADCZENIE Z USTAWY „ZA ŻYCIEM” W KWOCIE 4000,00 PLN


baner za życiem

Informujemy, że rodzice dziecka żywo urodzonego  posiadający zaświadczenie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka (w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 PLN.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Rozpatrzone mogą być wnioski złożone w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Oznacza to, że również rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą zwrócić się o zasiłek w kwocie 4000,00 PLN.

W każdym przypadku dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzór pomocniczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu, do pobrania TUTAJ.

O wypłatę przedstawionego wyżej zasiłku w GOPS mogą starać się rodzice mieszkający na terenie Miasta i Gminy Miechów. Wnioski, do pobrania TUTAJ, można składać w pokoju nr 2, w siedzibie GOPS przy ul. Szpitalnej 1 w dni robocze, w godzinach ……..


Informujemy jednocześnie, że rodzice dziecka chorego, z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc społeczną w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego, usług opiekuńczych i wsparcia świadczonego przez asystenta rodziny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  – ………


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów ………………, odpowiemy również na pytania zadane drogą elektroniczną na adres …………….


INFORMATOR MINISTERSTWA

INFORMATOR  – ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA

Link do rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2016000223401.pdf

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001860/U/D20161860Lj.pdf

Do góry