– Sprawienie pogrzebu

Opis świadczenia:

W przypadku, gdy osoba zmarła nie posiada rodziny lub rodzina nie wyraża woli sprawienia pogrzebu tej osobie, zadanie to przejmuje gmina. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Jeżeli  po  zmarłej  osobie,  której  gmina  zorganizowała pogrzeb, przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wówczas  organ  zwraca  się  do  tejże  jednostki  z wnioskiem o pokrycie poniesionych kosztów. Do wniosku należy  załączyć  wszystkie  faktury  potwierdzające  poniesione  wydatki  w  związku z organizacją pogrzebu.

Jeżeli po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bądź ośrodka pomocy społecznej może domagać się zwrotu poniesionych kosztów z masy spadkowej.

W  przypadku  pokrycia  kosztów  pogrzebu  przez gminę, poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Koszty świadczenia:

Gmina pokrywa koszty zorganizowania pogrzebu lub, jeżeli jest to możliwe, koszty są pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wniosek gminy, jako organu, który bezpośrednio zajmuje się pochówkiem.

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wniosek o pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu może złożyć najbliższa rodzina.

Wniosek o sprawienie pogrzebu i pokrycie kosztów pogrzebu może złożyć także szpital.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie świadczenia
  • skrócony odpis aktu zgonu

W toku postępowania administracyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania GOPS potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie świadczeń w postaci sprawienia pogrzebu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

Uchwała  nr XXVI/423/2021 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie.

Art.10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. 2020 r. poz 1947 ze zm.)

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O POMOC W FORMIE SPRAWIENIA POGRZEBU

Do góry