– Świadczenia rodzinne

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca polityki informacyjnej i struktury organizacyjnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych. CZYTAJ TUTAJ


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, iż od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu Em@ptia https://empatia.mpips.gov.pl)

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2024 roku będzie można złożyć wnioski w tradycyjnej papierowej formie w siedzibie tut. Ośrodka ul. Szpitalna 1, Miechów.

swiadczenia rodzinne

Informujemy również, aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczeń wnioski należy złożyć do 31 sierpnia 2024 w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7:00 do 15:30.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 607 zł/os, lub 764 zł/os w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski można pobrać w w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Miechów lub pod nr 41 38 211 65, 41 38 211 71 w godz. 7.00-15.30 od poniedziałku do piątku.


Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2023 r. (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30.11.2023 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego grudnia 2023 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2023 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne są dostępne poniżej w zakładce „WNIOSKI DO POBRANIA”.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/


Jednocześnie przypominamy o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obniżenie wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z okolicznościami dot. COVID-19 – szczegółowe informacje w zakładce „AKTUALNOŚCI”.


RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ KRYTERIA UZYSKANIA

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 • Świadczenie rodzicielskie

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek ten ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 pln na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 124,00 pln na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135,00 pln na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
 3. osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądowa prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionej w pkt. 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w pkt. 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 pln. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 pln.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

 • Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkle poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dokumenty do pobrania:

Scan zaświadczenie od pracodawcy dochód za drugi miesiąc

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

Wniosek „Za życiem”

Zaświadczenie o dochodzie za drugi miesiąc

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka:

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Świadczenie pielęgnacyjne:

zasiłek rodzinny:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 29.06.2021 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO – bez zmian

1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – bez zmian

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (bez zmian)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO (bez zmian)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM (bez zmian)

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (bez zmian)

Do góry