– Specjalny Zasiłek Celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stwierdzonych przez pracownika socjalnego osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany;

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Wymagane dokumenty do wszystkich form zasiłków:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc jak:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia w tyt. zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
  • dowodu otrzymywania renty/emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;
  • inne np. oświadczenia lub zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
   lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
   lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.)
 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:
  • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie
   lub
 5. decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)

Uwagi:

Wysokość i rodzaj pomocy zależna jest od okoliczności i oceny sprawy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

Do góry