– O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Miechów wykonującą zadania określone przez:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych

Wsparcie oferowane przez Ośrodek jest adresowane do mieszkańców Gminy i Miasta Miechów.


kierownik – Robert Gądek

koordynator pracy socjalnej – Barbara Górzyńska

główna księgowa – Katarzyna Kmera

kadrowa – Grażyna Oczkowicz

DZIAŁY:

Dział Pomocy i Integracji Społecznej

Zespół Pracy Socjalnej i Asystentury Rodzinnej

 • wspieranie rodziny
 • przemoc (niebieska karta)

Pracownicy:

Anna Zientara-Dela – pracownik socjalny: pon-pt. 7:00 – 10:00

Barbara Górzyńska – starszy pracownik socjalny: pon-pt. 7:30 – 10:00, 13:30 – 15:00

(dodatkowo jeżeli przebywa na terenie GOPS)

Anna Strzeszkowska – Starszy pracownik socjalny: poniedziałek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Zespół do Spraw Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Małgorzata Gaździcka – pracownik socjalny: poniedziałek, środa 7:00 – 10:00

Barbara Nosal – pracownik socjalny: wtorek, czwartek 7:00 – 11:00

Agata Juzaszek – starszy pracownik socjalny: wtorek, czwartek 7:00 – 10:00

Marlena Włodarczyk – specjalista pracy socjalnej: poniedziałek, środa 8:00 – 11:00

Magdalena Duszyc – pracownik administracyjny


Zespół do Spraw Usług, Pomocy i Integracji Społecznej

Katarzyna Maleta – pracownik socjalny: poniedziałek, czwartek  8:00 – 11:00

Marzena Włosek – pracownik administracyjny ds. Uslug: wtorek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Stanowisko Pierwszego Kontaktu

Ewa Filipek – pon-pt 7:00 – 14:00

Katarzyna Gągol – pon-pt 7:30 – 15:30

Zespół do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Anna Kmita pon-pt 7:00 – 15:00

Żaneta Maj pon-pt 8:00 – 15:00

Marta Zaganiacz pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego

Anna Kuchna pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych

Anna Kmita pon-pt 7:00 – 15:00


Projekty szkoleniowe

Justyna Nowak – pracownik KIS i specjalista ds. indywidualnej diagnozy

Robert Gądek – koordynator


PODZIAŁ REJONÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W GMINIE MIECHÓW

obowiązuje od 24.02.2020 roku

WŁODARCZYK MARLENA
poniedziałek, środa
8:00 – 11:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Szczepanowice
 2. Poradów
 3. Wymysłów
 4. Zarogów
 5. Pojałowice
 6. Glinica
 7. Parkoszowice
 8. Sławice Szlacheckie
 9. os. Sikorskiego
 10. ul. Ks. Skorupki
 11. ul. Spacerowa
 12. ul. Rynek
 13. ul. Piłsudskiego
 14. ul. Janów Dolny
 15. ul. Janów Górny
 16. ul. J. Słowackiego
 17. ul. Głowackiego
 18. ul. Jaksy
 19. ul. Kilińskiego
 20. ul. Prusa
 21. ul. Mickiewicza
 22. ul. Wesoła
 23. ul. Poprzeczna

NOSAL BARBARA
wtorek, czwartek
8:00 – 11:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Biskupice
 2. Falniów
 3. Falniów Wysiołek
 4. Komorów
 5. Kamieńczyce
 6. Jaksice
 7. Przesławice
 8. Celiny Przesławickie
 9. Wielki Dół
 10. Siedliska
 11. ul. Bema
 12. ul. Krótka
 13. ul. Drzymały
 14. ul. Konopnickiej
 15. ul. Polna
 16. ul. Łukasińskiego
 17. ul. Warszawska
 18. ul. Wspólna
 19. ul. Robotnicza
 20. ul. Szewska
 21. ul. Sowińskiego
 22. ul. Dwernickiego
 23. ul. Ogrodowa
 24. ul. Nowa
 25. ul. Kopernika
 26. ul. Kraszewskiego

GAŹDZICKA MAŁGORZATA
poniedziałek, środa
7:00 – 10:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Nasiechowice
 2. Dziewięcioły
 3. Os. Parkowe
 4. ul. Sienkiewicza
 5. ul. Kamienna
 6. ul. Podmiejska
 7. ul. Graniczna
 8. ul. Pęckowskiego
 9. ul. Szpitalna
 10. ul. Służba Polsce
 11. ul. Zielona
 12. ul. Zagrody
 13. ul. Prądzyńskiego
 14. ul. Plac Kościuszki
 15. ul. Matejki
 16. os. Żeromskiego
 17. ul. Rolnicza
 18. Łąkowa
 19. Słoneczna

JUZASZEK AGATA
wtorek, czwartek
7:00 – 10:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Podmiejska Wola
 2. Zagorzyce
 3. Podleśna Wola
 4. Pstroszyce I , II, Widnica
 5. Strzeżów I i II, Zapustka
 6. Brzuchania
 7. Kalina Mała
 8. Kalina Lisiniec
 9. Kalina Rędziny
 10. Bukowska Wola
 11. Widnica
 12. Os. Młodych
 13. Os. Kolejowe
 14. ul. Kolejowa
 15. ul. Powstańców
 16. ul. Walki Zbrojnej
 17. ul. Sobieskiego
 18. ul. Partyzantów
 19. ul. Podzamcze
 20. ul. Folusz
 21. ul. Traugutta
 22. ul. Racławicka
 23. ul. Topolowa
 24. ul. Targowa
 25. ul. Jagiellońska
Do góry