– INFORMACJA

16479476697246

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł dziennie za osobę nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie będzie wypłacane z dołu (przyznawane będzie do dnia złożenia wniosku po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Wypłata świadczenia za kolejne dni, możliwa będzie po złożeniu nowego wniosku. Świadczenie przysługiwało od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

Do wniosku załącza się:

1)  Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania- dla każdego obywatela odrębnie (dla przykładu: jeżeli w  gospodarstwie domowym przebywa 4 -ech obywateli Ukrainy należy złożyć jeden wniosek i dołączamy 4 szt. Karty osoby przyjętej do zakwaterowania).

2) Oświadczenie do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

3) Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych

4) Dokumenty potwierdzające nadanie numeru PESEL i zakwaterowanie obywali Ukrainy (kserokopie)

We wniosku (dla celów weryfikacji powierzchni przypadającej na jednego obywatela Ukrainy tj. nie mniej niż 4 m2 na jedną osobę) konieczne jest uzupełnienie informacji przez wnioskodawcę o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego/ inne- jakie) oraz metrażu udostępnionego zakwaterowanym.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem, numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

 Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa wart.13 ust.1 ww. ustawy, podano nieprawdę.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Miechowie, ul. Szpitalna 1 lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. Henryka Sienkiewicza 25.


Informacje pod nr tel. 041 382 11 60 (GOPS w Miechowie), e-mai: gops@gops.miechow.pl

lub

pod numerem tel. 041 383 00 40 wew. 65 (Dziennik Podawczy Urzędu).

Wnioski mogą być również składane w formie elektronicznej w wykorzystaniem platformy ePUAP, podpisane Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki:

Oświadczenie do wniosku

Klauzula informacyjna

Wzór wniosku

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy