– Informujemy, że Gmina Miechów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
   o niepełnosprawności lub
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej.

 1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawującej całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i  nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy placówek pobytu całodobowego, dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż: 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej całodobowej oraz dziennej powinni złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, następujące dokumenty:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Klauzula rodo (druk do pobrania)
 4. Oświadczenia ( druki do pobrania)
PLAKAT2024 opieka wytchmieniowa