– Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Renata GROCHAL

Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aneta GIL

Adres do korespondencji: 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu: ul. Olszańska 5, II piętro pok. 220 A, tel. 12 39 21 396

Infolinia: w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia  12 39 21 420

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności

2. Oddział do Spraw Ustalania Poziomu Potrzeby Wsparcia

3. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Budżetu i Organizacji

4. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Analiz i Nadzoru

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I  STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest organem II instancji działającym przy Wojewodzie, który

 1. Rozpatruje odwołania od następujących orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności wydawane dla osób do 16 roku życia wydawanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Wykonuje badania specjalistyczne, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.

Odwołania kierowane do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wydał orzeczenie. Postępowanie odwoławcze wszczynane jest na wniosek (odwołanie) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji.

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

 • przewodnicząca,
 • sekretarz,
 • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
 • psychologowie,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni.
 • PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021. poz. 857).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250 poz. 1875)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228 poz. 1681)

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. uruchomiony został nowy instrument wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom z niepełnosprawnościami pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.

Zapytania dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Infolinia 12 39 21 420 czynna w dni robocze:

poniedziałek  9:00-16:00,

wtorek – piątek 8:00-15:00

W celu otrzymania świadczenia wspierającego osoba zainteresowana powinna najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie właściwy dla osób, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

–        ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

–        orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,

–        orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA MOŻNA SKŁADAĆ OD 1.01.2024 r.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (wzór do pobrania) może złożyć:

1)    pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami,

2)    osoba upoważniona do jej reprezentowania (wzór pełnomocnictwa),

3)    opiekun prawny – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,

4) przedstawiciel ustawowy w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż (ustalanie potrzeby wsparcia nie obejmuje osób z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły w dniu składania wniosku 16 r.ż.),

5) za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego ośrodek pomocy społecznej albo  centrum usług społecznych.

Wniosek można:

 1. WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
 2.  WYSŁAĆ POCZTĄ na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem na kopercie „ustalanie poziomu potrzeby wsparcia”;
 3.  ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE:

–        w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo

–        w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresami (Kraków, ul. Basztowa 22; Tarnów Al. Solidarności 5-9; Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52) albo

–        w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5,  parter pok. 18b.

Formularze wniosków można otrzymać pod wskazanymi wyżej adresami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz pobrać ze strony BIP. Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy dołączyć wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dodatkowo można przedłożyć kserokopię aktualnego i ostatecznego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, jeśli natomiast osobę z niepełnosprawnościami reprezentuje osoba upoważniona należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania. Należy dołączyć także, jeśli dotyczy, dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług wspólnych.

Procedura „ustalania poziomu potrzeby wsparcia”

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW) wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (PPW-K) rozpoczyna postępowanie przed Wojewódzkim Zespołem. Wniosek jest poddawany analizie formalno-prawnej. Jeśli w wyniku tej analizy stwierdzone zostaną braki formalne we wniosku to do osoby zainteresowanej wysłane zostanie zawiadomienie o konieczności uzupełnienia braków. Następnie Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu wyznaczy skład oceniający oraz termin oceny biorąc pod uwagę przesłanki kwalifikujące i zgodę osoby niepełnosprawnej do przeprowadzenia czynności oceniających w miejscu jej stałego pobytu. Zawiadomienie będzie doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

 • osobie ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia,
 • jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej albo  centrum usług społecznych.

nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek osoby zainteresowanej, informację o zawiadomieniu będzie można przekazać również telefonicznie albo za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub poczty elektronicznej, albo za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W celu określenia poziomu potrzeby wsparcia skład oceniający będzie dokonywał w jednym miejscu i czasie: obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby zainteresowanej. Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia będzie określać ten poziom z uwzględnieniem wartości punktowych ustalonych dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia, np. dla zmiany pozycji ciała, poruszania się w znanym, nieznanym środowisku, przemieszczania się środkami transportu.

Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania będą brane pod uwagę konkretne aspekty, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej i sensorycznej. Każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania będzie przypisana określona waga w wartości 4 punktów.

Członkowie składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności oceniających wypełnią wspólnie formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności. Natomiast decyzję określającą ten poziom skład ustalający podpisuje w terminie 14 dni od dnia wypełnienia formularza. Wojewódzki Zespół powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 3 miesięcy od jego wpływu do Wojewódzkiego Zespołu. Osobie niezadowolonej z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Wojewódzkiego Zespołu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia osobie zainteresowanej. Jeżeli w dalszym ciągu strona nie będzie zadowolona z decyzji to może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od otrzymania decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

AKTY PRAWNE:

–        ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001429/O/D20231429.pdf

–        rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002581/O/D20232581.pdf

–        ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

Pliki do pobrania:

–        Klauzula informacyjna – Orzekanie o niepełnosprawności

–        Klauzula informacyjna – Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia

–        Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

–        Wzór pełnomocnictwa